Notícies

15
El projecte Temps+Social, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ofereix alternatives pràctiques i reals per millorar els usos del temps i la gestió interna dels equips en les entitats del tercer sector social.


Des de la Iniciativa per a la Reforma Horària-Ara és l'Hora, s’ha portat a terme el projecte Temps+Social, que ha donat a conèixer diferents conclusions en relació als horaris de les entitats i en la gestió del temps dels seus equips. Destaca el caràcter caòtic dels seus horaris, la dificultat per harmonitzar la vida personal, professional i associativa o la necessitat de considerar el temps com un recurs valuós per a totes les persones involucrades en l'entitat.

Entre les principals propostes d’actuació del projecte per millorar els usos i la gestió del temps associatiu, destaquen:

  • Desenvolupar competències personals, relacionals i de lideratge entre les persones responsables de les entitats que els permeti gestionar l’equip per tal de millorar la seva productivitat.
  • Sensibilitzar a les persones implicades sobre la importància de treballar de forma eficient i productiva, posant en valor el temps del treball altruista en els drets i deures del voluntariat.
  • Fer extensiu al tercer sector social i l’associacionisme el missatge general que planteja la reforma horària per garantir la seva sostenibilitat i millora de l’estratègia permanent de voluntariat.
  • Promoure el treball conjunt entre les empreses i entitats per fer compatible el treball amb el temps de vida associativa, així com promoure les bones pràctiques existents i donar suport a les empreses compromeses.
  • Portar a terme una gestió de l’entitat en base a indicadors d’avaluació del rendiment, per millorar així l’eficiència del treball i per tant la productivitat.
  • Sistematitzar i procedimentalitzar la comunicació interna, quant els canals existents, els destinataris, la seva formalitat i la realització de reunions operatives.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC