Notícies

29

Avui s'ha publicat al DOGC 7651 la nova convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 18 de juliol, ambdós inclosos

RESOLUCIÓ TSF/1397/2018, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018 (ref. BDNS 405171).Atesa l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7334, de 22.3.2017);

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de 14.6.2018);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017; d'acord amb l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, s'estableix que si, per qualsevol motiu, l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous pressupostos.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

 

–4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i d'acord amb l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d'entitats es pot consultar al web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats).

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat dels usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els considerats en l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que s'indiqui en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants poden adreçar-se a les oficines d'atenció ciutadana del Departament, així com a les del Departament de la Presidència i altres canals disponibles que es poden trobar a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

 

–5 L'import màxim que es destina als tipus d'accions subvencionables que preveu l'esmentada Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, és de 7.361.213,38 euros i va a càrrec de les partides dels pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2018 i 2019. En data 7 de juny de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar la despesa pluriennal per atendre aquesta convocatòria.

La relació de les línies a subvencionar de caràcter anual, d'acord amb els annexos 2 i 3 de l'Ordre de bases esmentada, és la següent:

Línies i tipus d'acció subvencionables de caràcter anual corresponents a l'annex 2, Subvencions a entitats per a activitats i projectes, de l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

 

Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans.

Partides pressupostàries: BE05 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 158.056,40 euros, amb la distribució anual següent: 150.153,58 euros per a l'anualitat 2018 i 7.902,82 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d'atenció social comunitària per a infants i joves en risc social.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància.

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d'infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància.

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 340.574,00 euros, amb la distribució anual següent: 323.545,30 euros per a l'anualitat 2018 i 17.028,70 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia D. Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

D.1 Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades.

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'empoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania.

D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

D.12 Projectes d'acollida i integració per a persones refugiades.

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 314.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 253.038,34 euros, amb la distribució anual següent: 240.386,42 euros per a l'anualitat 2018 i 12.651,92 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia F. Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partides pressupostàries: BE12 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 323.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 104.163,48 euros, amb la distribució anual següent: 98.955,30 euros per a l'anualitat 2018 i 5.208,18 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei.

L.2 Foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment.

Partides pressupostàries: BE07 D/781000100 i D/782000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 310.526,32 euros, amb la distribució anual següent: 295.000,00 euros per a l'anualitat 2018 i 15.526,32 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia M. Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball.

M.2 Elaboració d'eines i materials per fomentar la igualtat d'oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral.

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 84.210,52 euros, amb la distribució anual següent: 80.000,00 euros per a l'anualitat 2018 i 4.210,52 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia Q. Suport a l'educació en el lleure.

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions en les activitats d'educació en el lleure.

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 317. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 600.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 570.000,00 euros per a l'anualitat 2018 i 30.000,00 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línies i tipus d'acció subvencionables de caràcter anual corresponents a l'annex 3, Subvencions a entitats per a serveis socials, de l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

 

Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

I.2 Servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

I.3 Servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

I.4 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 4.010.644,32 euros, amb la distribució anual següent: 3.810.112,10 euros per a l'anualitat 2018 i 200.532,22 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.19 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 315.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.500.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 1.500.000,00 euros per a l'anualitat 2018.

 

–6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria ordinària es pot ampliar en un 30 per cent del seu import amb càrrec a les mateixes partides del pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb la normativa vigent.

L'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

 

–7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les diferents línies subvencionables són els següents:

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, els Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i el Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies efectuaran la revisió administrativa de les sol·licituds.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions A correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Direcció General de Famílies de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions B i I de projectes i/o serveis dels àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre correspon als Serveis Territorials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i al Servei de Coordinació Territorial a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori. Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, la tramitació d'aquestes dues línies de subvencions correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció D correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció F correspon a la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, a través del Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció J, competència de la Direcció General de Protecció Social, correspon als Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori on estigui la seu de l'entitat.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció L i M correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció Q correspon al Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

 

–8 El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és l'any natural de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent.

 

–9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 17 de l'esmentada Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

9.1 Per a les accions concedides fins a un import igual o inferior a 60.000,00 euros (d'acord amb les bases 17.2 i 17.3), el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any.

9.2 Per a les accions concedides superiors a un import de 60.000,00 euros, el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes d'abril del mateix any.

L'òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, que no excedeixi la meitat d'aquest, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 

–10 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–11 La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l'òrgan superior jeràrquic, que és l'òrgan competent per emetre la resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

 

–13 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–14 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

–15 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de juny de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies


Inicia la sessió
Disgrafic ITEC