Notícies

19
La Junta de Govern Local del dia 2 d’abril de 2012 ha resolt obrir
convocatòria pública de subvencions de l´Ajuntament de Banyoles
per a l´exercici 2012, d’acord amb les Bases que han de regir la convocatòria
i la concessió de subvencions per a activitats d´interès públic
o social aprovades definitivament per acord plenari del dia 29
de març de 2010, segons el següent calendari:

1. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. CULTURA, PATRIMONI
I PROMOCIÓ CULTURAL
- A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona i fins al 31 de maig de 2012.

2. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. FESTES.
- A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona i fins al 31 de maig de 2012.

3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. ACCIÓ SOCIAL.
- A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona i fins al 30 d’abril de 2012.

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. JOVENTUT
- A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona i fins al 31 maig de 2012.

5. ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- A partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de
Girona i fins al 31 de d’agost de 2012.

Inicia la sessió
Disgrafic ITEC